Parkmanager

Nicolette Bakker

Mobiel

Telefoon

06 22 13 14 55

0182 62 27 44

STATUTEN

 

V:\580010000-580010499\580010042\statuten.txt.doc

30 maart 2010

 

Artikel 1.

Naam en zetel.

1.1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Beheer Bedrijvenpark Oostambacht.

1.2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

Artikel 2.

Doel

2.1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en ondernemingen op het bedrijventerrein Oostambacht in de gemeente Pijnacker-Nootdorp ('het bedrijvenpark').

2.2. De vereniging heeft mede ten doel het houden van toezicht op het naleven van het van kracht zijnde beeldkwaliteitsplan.

2.3. De vereniging heeft voorts ten doel het verlenen van diensten aan eigenaren en gebruikers van het bedrijvenpark.

2.4. De vereniging wil een goede relatie bevorderen tussen de ondernemers in het bedrijvenpark onderling en tussen die ondernemers, de gemeente en het bedrijvenpark.

 

Artikel 3.

Middelen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a. het lidmaatschap van de N.O.V., Nootdorpse Ondernemers Vereniging, dan wel het bevorderen dat de leden van de vereniging lid zijn van de Nootdorpse Ondernemers Vereniging;

b. het onderhouden van contacten met andere organisaties van ondernemers;

c. het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met het bestuur van de gemeente;

d. het vertegenwoordigen van de leden in de daarvoor in aanmerking komende organen en commissies;

e. het houden van vergaderingen;

f. het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden;

g. alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

 

Artikel 4.

Lidmaatschap.

4.1. De vereniging staat open voor alle ondernemers en beroepsbeoefenaren, die eigenaar en/of gebruiker zijn van een of meer bedrijfsruimte(n) gesticht in het bedrijvenpark.

4.2.a Gewone leden van de vereniging kunnen zijn:

natuurlijke personen en rechtspersonen, alsmede combinaties van personen, zoals de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap, die als ondernemer of beroepsbeoefenaar (eigenaar danwel gebruiker) werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf in het bedrijvenpark;

4.2.b Het bestuur kan besluiten tot het toelaten van buitengewone leden. Buitengewone leden zijn natuurlijke of rechtspersonen die niet voldoen aan de vereisten onder 4.2.a. Nadere rechten en verplichtingen worden door het bestuur vastgesteld. Buitengewone leden zijn geen lid in de zin van de wet.

4.2.c Ereleden zijn de natuurlijke personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur tot ereleden zijn benoemd. Ereleden zijn geen lid in de zin van de wet.

4.3. Toelating tot de vereniging wordt verkregen voor de leden, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, door aanmelding bij het bestuur van de vereniging, gevolgd door toelating tot het lidmaatschap door het bestuur. De datum verkrijging van de eigendom danwel het recht van gebruik van een bedrijfsruimte in het bedrijvenpark kan door het bestuur worden aangemerkt als tijdstip van de aanvang van het lidmaatschap. Het bestuur kan bepalen dat bij de aanmelding door degeen die het lidmaatschap wil verkrijgen door het bestuur te bepalen gegevens en bescheiden worden overgelegd, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit het handelsregister.

4.4. Waar in deze statuten over leden wordt gesproken zijn daaronder begrepen, zowel gewone leden, alsook de buitengewone leden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

 

Artikel 5.

Gevolgen van het lidmaatschap.

5.1. De leden zijn verplicht zich te houden aan de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede aan de door de vereniging gesloten en te sluiten overeenkomsten en genomen en te nemen besluiten. De vereniging kan in naam van de leden rechten bedingen overeenkomstig de doelstelling van de vereniging. De vereniging kan, met inachtneming van het bepaalde in de doelstelling van de vereniging, verplichtingen namens de leden aangaan betreffende bewaking van eigendommen, parkeervoorzieningen, reclame-uitingen, bewegwijzering, energiedragers van de collectieve bedrijvenparkobjecten en lasten van aangegane verplichtingen voor algemene zaken door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

5.2. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie. Voorts zijn de gewone leden gehouden tot het betalen van een bijdrage die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld, naar evenredigheid van de grootte van hun bedrijfsruimte(n) in het bedrijvenpark. In bedoelde bijdrage zal in ieder geval begrepen zijn een aandeel in de algemene beheerskosten van de vereniging, alsmede kosten verbandhoudende met afname van het door de vereniging aangeboden dienstenpakket.

5.3. De gewone leden zijn verplicht op eerste verzoek aan het bestuur opgave te doen van de gegevens die het bestuur nodig heeft voor de vaststelling van de in het vorige lid bedoelde bedragen.

5.4. Het bestuur kan bepalen dat ook buitengewone leden een jaarlijkse contributie (voor algemeen beheer) verschuldigd zijn, waarvan het bestuur de omvang vaststelt.

 

Artikel 6.

Beëindiging van het lidmaatschap.

6.1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. het ophouden te bestaan van een rechtspersoon die lid is, tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing, in welk geval het lidmaatschap overgaat op de betrokken verkrijgende rechtspersoon;

b. opzegging door het lid tegen het einde van het verenigingsjaar per aangetekende brief aan het bestuur van de vereniging; de opzegtermijn bedraagt twaalf maanden; indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar;

c. overlijden van een lid;

d. opzegging van het lidmaatschap van de vereniging indien een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten gesteld voor het lidmaatschap of wanneer een lid failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, de opzegging moet per aangetekende brief en met redenen omkleed aan het betrokken lid worden medegedeeld; het lid heeft in geval van opzegging namens de vereniging, recht van beroep op de algemene ledenvergadering.

e. ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid van het besluit, met redenen omkleed, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal uitgebrachte stemmen.

6.2. Verlies van het lidmaatschap doet alle aan het lidmaatschap verbonden rechten teloor gaan.

6.3. Het lid blijft na beëindiging van het lidmaatschap volledig aansprakelijk voor de contributie over het lopende verenigingsjaar.

 

Artikel 7.

Organen.

De vereniging kent de volgende organen:

a. de algemene ledenvergadering;

b. het bestuur;

c. één of meerdere secties.

 

Artikel 8.

De algemene ledenvergadering.

8.1.a. De algemene ledenvergadering bestaat uit de gewone leden. Ereleden en buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, doch zijn niet stemgerechtigd.

8.1.b. Ingeval een combinatie als bedoeld in artikel 4.2.a. lid is, hebben recht van toegang alle natuurlijke personen die lid zijn van die combinatie, alsook de natuurlijke personen die rechtstreeks of middellijk bestuurder zijn van een rechtspersoon die lid is van de combinatie. Ingeval een rechtspersoon lid is, komt het recht van toegang toe aan de natuurlijke personen die rechtstreeks of middellijk bestuurder zijn van die rechtspersoon.

8.1.c. Het stemrecht in de algemene vergadering komt voor leden-combinatie’s, en andere leden-rechtspersonen toe aan één natuurlijke persoon die bevoegd moet zijn dat stemrecht namens de betrokken combinatie of rechtspersoon uit te oefenen. Op verzoek van de voorzitter doet de betrokkene bij geschrift van zijn bevoegdheid blijken.

8.2. De algemene ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar door het bestuur schriftelijk bijeen geroepen door een uitnodiging aan alle leden met vermelding van datum, tijd, plaats en te bespreken onderwerpen, en wel ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering.

8.3. Het bestuur is voorts verplicht een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal gewone leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van het aantal stemmen dat door alle gewone leden gezamenlijk kan worden uitgebracht. Geeft het bestuur aan een zodanig verzoek binnen vier weken geen gevolg, dan hebben de verzoekers zelf het recht tot het beleggen van de verzochte buitengewone algemene ledenvergadering over te gaan.

8.4. De algemene ledenvergadering heeft beslissende bevoegdheid over alle zaken de vereniging rakende en kan het bestuur te allen tijde verantwoording over het gevoerde beleid vragen.

 

Artikel 9.

Het bestuur.

9.1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een even aantal leden, van ten minste twee en ten hoogste acht. De algemene ledenvergadering stelt, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, het aantal bestuursleden vast.

9.2. De voorzitter wordt in functie benoemd door de algemene ledenvergadering op de wijze zoals bepaald in artikel 10.

9.3.

a. De leden van het bestuur worden, behoudens het hierna onder b. bepaalde, benoemd door de algemene ledenvergadering op de wijze zoals bepaald in artikel 10. Tot bestuurder zijn benoembaar de natuurlijke personen die gewoon lid zijn, alsmede de in artikel 8.1.b. bedoelde personen.

b. Het bestuur van de N.O.V. is bevoegd uit zijn midden één bestuurder te benoemen. Deze bestuurder behoeft geen lid te zijn noch een persoon als bedoeld in artikel 8.1.b.

9.4. De voorzitter en de overige leden van het bestuur verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

9.5. De voorzitter en de andere leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn terstond herbenoembaar.

9.6. Het bestuur stelt een schema van aftreden van de bestuursleden op.

9.7. Het bestuur bestuurt de vereniging. Het bestuur brengt jaarlijks aan de algemene ledenvergadering verslag uit van zijn werkzaamheden en doet uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar rekening en verantwoording van het gevoerde financiële beleid.

9.8. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.

9.9. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 10.

Benoeming voorzitter en leden van het bestuur.

10.1. Tenminste zeven dagen voor de te houden algemene ledenvergadering, waarin de benoeming van de voorzitter en een of meer andere leden van het bestuur aan de orde komt, geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan de leden.

10.2. Gewone leden kunnen kandidaten stellen, mits gesteund door ten minste zeven andere individuele leden.

10.3. Het bestuur heeft eveneens de bevoegdheid kandidaten aan te bevelen.

10.4. De termijn van de voordracht sluit op het tijdstip van de aanvang van de te houden algemene ledenvergadering.

10.5. Alleen over de met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden, van dit artikel voorgedragen kandidaten kan worden gestemd.

10.6. De stemming over personen geschiedt schriftelijk; indien voor de benoeming van een vacature slechts één kandidaat is aanbevolen kan bij acclamatie worden benoemd.

 

Artikel 11.

Secties.

11.1. Secties zijn bundelingen van leden die gelijkgerichte belangen hebben.

11.2. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de secties worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

 

Artikel 12.

Vertegenwoordiging.

12.1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan wel door de vice-voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan wel door de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk, dan wel door de secretaris en de penningmeester gezamenlijk, dan wel door de vice-voorzitter en de penningmeester gezamenlijk.

12.2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of aan een derde volmacht verlenen om namens de vereniging overeenkomsten te sluiten of verplichtingen aan te gaan.

 

Artikel 13.

Geldmiddelen.

13.1 De inkomsten van de vereniging bestaan uit de door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgestelde jaarlijkse contributies, de bijdragen bedoeld in artikel 5 lid 2 en andere baten.

13.2 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur bepalen dat nieuwe leden aan de vereniging een entreegeld verschuldigd zijn. De algemene vergadering stelt op voorstel van het bestuur de hoogte van zodanig entreegeld vast.

 

Artikel 14.

Stemrecht en kiesrecht.

14.1. Besluiten worden in de algemene ledenvergadering genomen met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.

14.2. Ieder gewoon lid heeft voor elke vijfhonderd (500) vierkante meters bij hem in gebruik zijnd terrein op het bedrijvenpark één stem, waarbij een niet volgemaakt vijfhonderd (500)-tal vierkante meters voor een vol wordt gerekend, met dien verstande dat ieder gewoon lid ten minste één stem heeft en ten hoogste vijf (5) stemmen.

14.3. In bestuursvergaderingen heeftieder bestuurslid een stem. Besluiten worden in het bestuur genomen met meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen.

14.4. Het huishoudelijk reglement kan nadere voorschriften geven voor de verkiesbaarheid van personen in bestuursfuncties en de daarmede verbonden rechten en verplichtingen.

 

Artikel 15.

Huishoudelijk reglement.

Ter uitvoering van het bepaalde in de statuten stelt de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement vast, dat niet in strijd mag zijn met deze statuten of dwingende wettelijke bepalingen. Het bepaalde in deze statuten ten aanzien van statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op de vaststelling casu quo wijziging van het huishoudelijk reglement.

 

Artikel 16.

16.1. Een algemene ledenvergadering waarin een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt moet ten minste dertig dagen van te voren door het bestuur worden bijeengeroepen. De uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering dient vergezeld te gaan van de ontwerp-akte van statutenwijziging en tevens te vermelden waar tot het tijdstip van de algemene ledenvergadering de ontwerp-akte van statutenwijziging voor de leden ter inzage ligt.

16.2. Tot statutenwijziging kan slechts besloten worden met een meerderheid van ten minste twee/derde der geldige stemmen, uitgebracht door de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Artikel 17.

Ontbinding van de vereniging.

De vereniging kan worden ontbonden krachtens besluit van de algemene ledenvergadering, waarop van overeenkomstige toepassing zijn de bepalingen betreffende wijziging van statuten. De vergadering beslist tevens over de bestemming van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande dat deze bestemming zoveel mogelijk moet overeenstemmen met het doel van de vereniging.

 

Artikel 18.

Onvoorzien.

In alle gevallen, waarin in deze statuten of het huishoudelijk reglement of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.